ცესკოში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესი ნაჩქარევად მიმდინარეობს – ISFED

„სამართლიანი არჩევნები“ (ISFED) ცესკოში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესს ნაჩქარევად აფასებს და აცხადებს, რომ ამას მოწმობს 5-მარტიდან 14 მაისის პერიოდში რეგლამენტში ორჯერ განხორციელებული ცვლილება და ახლად შექმნილი დეპარტამენტების მოკლე ვადაში კვლავ რეფორმირება.ამის შესახებ ორგანიზაცია განცხადებას ავრცელებს.

„ცესკოში, 2021 წელს განხორციელებული სტრუქტურული რეორგანიზაციის პროცესი სათანადოდ დასაბუთებული არ არის და აჩენს განცდას, რომ რეორგანიზაცია ნაჩქარევად, მიმდინარეობს, რასაც მოწმობს, 5-მარტიდან – 14 მაისის პერიოდში, რეგლამენტში ორჯერ განხორციელებული ცვლილება და ახლად შექმნილი დეპარტამენტების მოკლე ვადაში კვლავ რეფორმირება.

2021 წლის 4 მარტს, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე, საარჩევნო კომისიის აპარატის რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყო და მიზნად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოქნილობისა და ეფექტიანობის ზრდა იყო მითითებული. მიუხედავად იმისა, რომ ცესკოში მიმდინარე რეორგანიზაცია შტატების შემცირებას არ ისახავს მიზნად, პროცესი საყურადღებოა, რადგან ითვალისწინებდა ერთი მხრივ ახალი სტრუქტურული ერთეულების შექმნას, ხოლო მეორე მხრივ, ადამიანური რესურსების ახლებურ გადანაწილებას.

2021 წლის 5 მარტს, რეორგანიზაციის მიზნით, ცესკოს რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებებით, ჯამში, განისაზღვრა 11 დეპარტამენტი: ამომრჩეველთა სიების დეპარტამენტი; იურიდიული დეპარტამენტი; საარჩევნო რეგისტრაციების დეპარტამენტი; საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი; საფინანსო დეპარტამენტი; საარჩევნო საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი; კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი; ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი; შიდა აუდიტის და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი; საარჩევნო პროცესების მართვისა და საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი; ცესკოს მდივნის აპარატი (დეპარტამენტი).

მაგალითად, მარტში განხორციელებული რეფორმა არ შეხებია ცესკოს იურიდიულ, საფინანსო, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, შიდა აუდიტის და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტებს, თუმცა, მაისში ინიცირებული ცვლილებებით, შიდა აუდიტის და უსაფრთხოების დეპარტამენტი შეუერთდა იურიდიულ დეპარტამენტს, შიდა აუდიტის განყოფილების სახით. მნიშვნელოვან ცვლილებას წარმოადგენდა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრუქტურულ ერთეულებში, საქმისწარმოების ერთიანი სისტემის ორგანიზებისთვის, ცესკოს მდივნის აპარატის შექმნა, რომელიც დეპარტამენთან არის გათანაბრებული.

საგულისხმოა, რომ 14 მაისს, რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებებით, ცესკოს აპარატის თანამშრომელთა თანამდებობების ჩამონათვალს დაემატა ახალი პოზიციები, რომლებიც საარჩევნო პროცესების შესაბამის მიმართულებას უხელმძღვანელებენ – მონაცემთა მართვის მენეჯერი, ამომრჩეველთა სიების ფორმირების მენეჯერი და საარჩევნო რეგისტრაციების მენეჯერი. ასევე, ინფორმაციის დამუშავების სპეციალისტი. თუმცა, ჯერჯერობით არ არის ნათელი მათი კონკრეტული ფუნქციები.

“სამართლიანი არჩევნები” იმთავითვე დაინტერესდა ცესკოს აპარატში მიმდინარე რეორგანიზაციით. შესაბამისად, მიმართა ცესკოს და გამოითხოვა ინფორმაცია რეორგანიზაციის საჭიროებისა და სამართლებრივი საფუძვლების გამოკვლევის მიზნით. ასევე, დაინტერესდა საკადრო ცვლილებების საკითხით. საარჩევნო ადმინისტრაციისგან მიღებული პასუხი არ შეიცავდა სრულ ინფორმაციას დასმულ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადი ფორმულირებით შემოიფარგლებოდა, კერძოდ, ცესკოს 4 აპრილის წერილის თანახმად, “ცესკოში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების ფარგლებში განახლდა ცესკოს აპარატის ფუნქციები. სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობა იმგვარად დახარისხდა, რომ ხელი შეეწყოს, საარჩევნო ადმინისტრაციის შემდგომ პროფესიულ განვითარებას, რომელიც თავის თავში გულისხმობს საჯარო დაწესებულების ფუნქციების, სტრუქტურული ერთეულების და ადამიანური რესურსების ისეთ გადანაწილებას, რაც უზრუნველყოფს საჯარო დაწესებულების მიერ თავისი ამოცანებისა და სტრატეგიული გეგმის ეფექტიანად და სრულყოფილად შესრულებას”.

მარტში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებებიდან 2 თვეში, რეორგანიზაციის მიზნით, ცესკოს რეგლამენტში კვლავ შევიდა ცვლილება, რომლის შედეგადაც, 11 დეპარტამენტი 8-მდე შემცირდა. ამ ეტაპზე აღნიშნული დეპარტამენტებია: იურიდიული დეპარტამენტი; საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი; საფინანსო დეპარტამენტი; საარჩევნო საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი; კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი; ადამიანური რესურსების მართვისა და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი; საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი; ცესკოს მდივნის აპარატი (დეპარტამენტი).

აღსანიშნავია, რომ დროის ამავე შუალედში, ორჯერ შეიცვალა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და ცესკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა, შრომის ანაზღაურების ოდენობა და ხარჯთაღრიცხვა.

,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი პრინციპების მიხედვით, რეორგანიზაცია წარმოადგენს კონკრეტული დაწესებულების ინტერესებიდან გამომდინარე, სისტემური, მმართველობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარე პროცესს, რაც დაწესებულების ინსტიტუციური მოწყობას ნაწილობრივ ან არსებითად ცვლის. რეორგანიზაცია მნიშვნელოვანი პროცესია კონკრეტული უწყების საქმიანობის გაუმჯობესისა და გამოწვევების გადასაჭრელად, თუმცა მიმდინარე რეფორმის ფონზე გაუგებარია, რა მიზანს ემსახურება მსგავსი პროცესის დაჩქარებული წესით განხორციელება ცესკოში.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 2021 წლის 19 აპრილს, ხელი მოეწერა ევროკავშირის მიერ წარმოდგენილ შეთანხმების დოკუმენტს, ხელისუფლებასა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შორის. შეთანხმების ერთ-ერთ მთავარ პუნქტს წარმოადგენს საარჩევნო რეფორმა, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის ახლებურ დაკომპლექტებას ეხება. ამ პროცესს წინ უძღოდა, 2021 წლის თებერვლის დასაწყისში, საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც პოლიტიკურ პარტია ,,ქართულ ოცნებასა“ და ,,მოქალაქეებს“ შორის გაფორმებული მემორანდუმის შედეგად შეიქმნა. მიმდინარე რეფორმის ფარგლებშიც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ საკითხს, რაც, დღეს არსებული 12 წევრიანი კომისიის ნაცვლად, გულისხმობს 17 წევრისგან შემდგარი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ფორმირებას – საიდანაც პროფესიული ნიშნით შერჩეულ 8 წევრს, საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით, საქართველოს პარლამენტი აირჩევს, ხოლო 9 წევრს პოლიტიკური პარტიები დანიშნავენ.

დღეს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისია არასრული შემადგენლობით საქმიანობს, კერძოდ, კომისიის 12 წევრის ნაცვლად, წარმოდგენილია მხოლოდ 9 წევრი, მათგან 6 პროფესიული ნიშნით, ხოლო 3 ქართული ოცნების მიერ დანიშნული. კომისიაში არ არიან ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ამასთან, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც ცესკოს ახლებურ დაკომპლექტებასა და გარკვეული საკითხების სხვაგვარად მოწესრიგებას ისახავს მიზნად, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც არის საარჩევნო პროცესში ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა და პილოტირება, საარჩევნო დავებთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება და სხვა. ამ ფონზე, მოსალოდნელია, რომ საარჩევნო რეფორმის კვალდაკვალ, საარჩევნო ადმინისტრაციაში უფრო ფართო სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელების საჭიროება გაჩნდეს. გარდა ამისა, რეფორმის დასრულებამდე, ცესკოს არასრული შემადგენლობის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება მოკლებული იქნება მაღალ ლეგიტიმაციას და, შესაბამისად, საზოგადოების ნდობას, მით უფრო, ოპოზიცური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების არასებობის პირობებში.

,,სამართლიანი არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ ზემოაღნიშნული ფაქტორებისა და დროის გათვალისწინებით, მიზანშეუწონელია ცესკოს აპარატის სტრუქტურული ცვლილებები. ნებისმიერ ინსტიტუციური გარდაქმნა უნდა განხორციელდეს ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების შემდეგ. შესაბამისად, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, საარჩევნო რეფორმის დასრულებამდე უნდა შეაჩეროს მიმდინარე სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებები, რადგან ეს, ერთი მხრივ, გაუგებარია მიმდინარე რეფორმის ფონზე, ხოლო მეორე მხრივ, მოკლებულია ლეგიტიმაციას ცესკოს სრულად დაკომპლექტებამდე.

“სამართლიანი არჩევნები” განაგრძობს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესისა და საკადრო ცვლილებების მონიტორინგს და დეტალურ ანალიზს წარუდგენს საზოგადოებას“, – ნათქვამია „სამართლიანი არჩევნების“ განცხადებაში.

მისი სიტყვა ალმასივით მჭრელია და გულიდან ამომავალი – ილია II ამაშუკელზე

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, ილია მეორემ რეზო ამაშუკელს დაბადების დღე მიულოცა. პატრიარქის წერილს პოეტი ავრცელებს. "ბატონ რევაზ...

ნიუ-იორკი საგანგებო მდგომარეობას აუქმებს.მოსახლეობის 63% აცრილია

ნიუ-იორკის შტატში, პანდემიის დროს დაწესებული საგანგებო მდგომარეობა დღეს გაუქმდება. განცხადება ამის შესახებ ცოტა ხნის...

ხვალ რომ იყოს არჩევნები, ქართული ოცნება 43%-ს ვერ აიღებს – ხუხაშვილი

"ხვალ რომ იყოს არჩევნები, ქართული ოცნება 43%-ს ვერ აიღებს. ქართულ ოცნებას ახლა იმედი აქვს, რომ ამა თუ...

“გირჩი-მეტი თავისუფლება” ითხოვს, მოქალაქეებს ჯარიმებში გადახდილი თანხები დაუბრუნდეთ

პარტია "გირჩი – მეტი თავისუფლება" ითხოვს, მოქალაქეებს დაუბრუნდეთ თანხა, რომელიც პანდემიის დროს გამოწერილი ჯარიმებისთვის...

გორში პოლიციელს ფიზიკურად გაუსწორდნენ – ის კლინიკაში გადაიყვანეს

გორში, სტალინის მუზეუმის ტერიტორიაზე საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ის სასწრაფომ საავადმყოფოში გადაიყვანა. გავრცელებული ინფორმაციით,...

“სტალინი უნდა გადმოვასვენოთ” – გრიშა ონიანს გორის მერობა სურს

კომუნისტი გრიშა ონიანი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. ის გორის მერობისთვის იბრძოლებს. გამარჯვების შემთხვევაშის თავის ამომრჩეველს...

მე ვარ შავგვრემანი, ქიზიყელი კაცი, მარტო ქიზიყელებს წარმოვადგენ?! – პაპუაშვილი კვოტირებაზე

"არ ვიცი, რა მიდგომაა, “კაცი, კაცი“ წამოძახება, თითქოს კაცები ნაკლებად წარმოადგენენ ქალებს! ეს რომელ...

კელი დეგნანი ჩვენზე მეტად ფიქრობს საქართველოს წარმატებაზე – ელისაშვილი

ალეკო ელისაშვილი ეხმიანება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის მოწოდებას მოსამართლეები არჩევის შეჩერებასთან დაკავშირებით. პარტია...

“ივანიშვილს დაემსგავსნენ მატყუარა ზებრა-მინისტრებიც და ეს უბადრუკი, ლაყედ მატყუარა დეპუტატებიც“–ლაშა ბუღაძე

მწერალი ლაშა ბუღაძე თვლის, რომ “ასეთი ცრუ-ქვეყანა საქართველო არასდროს ყოფილა“, როგორც ივანიშვილის მმართველობის პერიოდშია. ლაშა ბუღაძე ფეისბუქ სტატუსს წერს, რომელშიც ამბობს რომ ივანიშვილმა ერთ...

ამერიკა კოვიდ-19-ის სამკურნალო პრეპარატებში მილიარდობით დოლარს დებს

შეერთებული შტატების ინვესტიცია კოვიდ-19-ის ანტივირუსული პრეპარატების შექმნის საქმეში და ასევე, პოტენციურად სხვა სახიფათო ვირუსულ პანდემიებთან ბრძოლაში, 3.2 მილიარდ დოლარს შეადგენს. თეთრი სახლის მთავარმა მრჩეველმა...

“ტრავმირებული ვარ, უბედური ვარ, ძილი არ შემიძლია“–ბრიტნი სპირსმა სასამართლოს მისი მეურვეობის საქმეზე ჩვენება მისცა

39 წლის პოპ ვარსკვლავმა, ბრიტნი სპირსმა პირველად მოითხოვა სასამართლოსგან პირადად, მოუხსნან მისი მამის მეურვეობა, რომელიც 2008 წლიდან მის საკონცერტო მოღვაწეობას და ფინანსებს აკონტროლებს. მან...