რუსეთის დუმამ მიიღო კანონი, რომელიც წვევამდელებს საზღვარგარეთის პასპორტის ჩაბარებას ავალდებულებს

რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მესამე, საბოლოო მოსმენით მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც წვევამდელებმა პასპორტები პოლიციის მიგრაციის დეპარტამენტს უნდა გადასცენ შესანახად.

დეპუტატებმა მიიღეს ცვლილებები კანონში „რუსეთის ფედერაციიდან გასვლისა და რუსეთის ფედერაციაში შესვლის წესის შესახებ“.

ცვლილებების თანახმად, სამხედრო სამსახურში გაწვეულმა ან ალტერნატიულ სამოქალაქო სამსახურში გაგზავნილმა მოქალაქეებმა პასპორტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტს უნდა ჩააბარონ. პასპორტების დაბრუნებამხოლოდ სამხედრო სამსახურის შემდეგ არის შესაძლებელი.

ეს ნორმები გავრცელდება 18-დან 27 წლამდე ასაკის მამაკაცებზე (2024 წლიდან გაწვევის ასაკობრივი ზღვარი 30 წლამდე გაიზრდება), რომლებიც არ არიან რეზერვში და რომლებზედაც სამსახურში გაწვევის შესახებ გადაწყვეტილება გაწვევის კომისიამ  მიიღო. .

როგორც სამხედრო ადვოკატთა ასოციაცია აღნიშნავს, კანონპროექტში არ არის ნახსენები ახლახან მიღებული 15.1 მუხლი, რომელიც სამხედრო კომისარიატიდან გამოძახებულ მოქალაქეებს უკრძალავს რუსეთის დატოვებას მისი ჩაბარების დღიდან.

ამდენად, ადვოკატები განმარტავენ, რომ წვევამდელებს, რომლებმაც მიიღეს გამოძახება სამხედრო კომისარიატიდან, პასპორტის ჩაბარება არ მოეთხოვებათ, სანამ მათ წინააღმდეგ კომისიის პროექტის გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.

იურისტები ასევე აღნიშნავენ, რომ ცვლილებები, დიდი ალბათობით, გავლენას არ მოახდენს 2023 წლის საშემოდგომო გაწვევაზე, რადგან ისინი ოფიციალური გამოქვეყნებიდან მხოლოდ 180 დღის შემდეგ შევა ძალაში.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის ოფისებში გამოძახება, აპრილში მიღებული კანონის მიხედვით, ახლა არა მხოლოდ ქაღალდზე (მათ შორის რეგისტრირებული ფოსტით), არამედ ელექტრონული ფორმითაც იქნება. ამ შემთხვევაში გამოძახება ჩაბარებულად ჩაითვლება სახელმწიფო სერვისების პორტალზე პირად ანგარიშზე განთავსების მომენტიდან.

თუ სამხედროვალდებულ პირს არ მიუღია გამოძახება წერილობით ან ელექტრონული ფორმით, იგი ჩაბარებულად ჩაითვლება გამოძახების რეესტრში გამოქვეყნებიდან შვიდი დღის შემდეგ, რომელიც, ციფრული განვითარების სამინისტროს განცხადებით შემოდგომის გაწვევისთვის უნდა ამოქმედდეს.